Обучения за професионалисти | Фирмени семинари

Обучения за професионалисти могат да се заявят от дадена организация или институция, както и от неформална група професионалисти. Обикновено това са социални работници, учители, колеги психолози, лекари, но могат да бъдат и други професионалисти, според нуждите им.

Направления, в които имам опит като обучител:

  • Психология на развитието в детска и юношеска възраст. Особености на развитието в различни възрасти. Обучението може да се контекстуализира спрямо вида професионалисти и целите им (учители – за разбиране на обучителните и възпитателни възможности спрямо възрастта, за разбиране на предизвикателните поведения на децата; социални работници и колеги психолози, които работят в системата за закрила на детето – услуги за ранно детско развитие, резидентни социални услуги, консултативни центрове)
  • Оценка и работа по случаи на насилие над дете. Отново фокусът на обучението зависи от вида професионалисти и техните цели. То е подходящо за работещи в системата за закрила на детето, както и за учители и педиатри/лични лекари при съответните адаптации на съдържанието. Включва белези за разпознаване на насилие над дете, комплексна оценка на случаите, психологична работа с пострадало от насилие дете / или реакции и поведение на учителите / лекарите, роля и взаимодействие на различните институции, примери от практиката, работа по казуси.
  • Консултиране и подкрепа на родители. Подходящо за социални работници. Ролята на семейството за развитието на детето. Различни аспекти тук могат да бъдат работа с родителите на деца в системата за закрила на детето, темата за семейството при изоставени деца, настанени в резидентна грижа, специфична роля на бащата в семейството, отчуждаване от родител след усложнена раздяла.
  • Превенция на насилието в училище / детска градина. Обучението е подходящо за учители, психолози и други помагащи специалисти в тези институции, непедагогически персонал и директори на образователни институции. То включва теория върху същността на феномена насилие, разликите между агресия, насилие и тормоз, нормативна рамка, определяща превенцията и реакцията на насилие в образователната среда, разбирането ѝ, елементите на ефективна превенция, култура на взаимоотношения, работа по казуси. 

Обучения по тези и свързани теми в годините съм провеждала с екипи от колеги и самостоятелно в рамките на работните ми задачи, както и по заявка на организации.

Освен обучения за професионалисти провеждам семинари и консултации за екипи на компании по теми от областта на психологията, като справяне със стреса на работното място, екипност и сработване.

Обучението ми в психодрамата като групов терапевтичен метод, както и опитът ми с редица фирмени тренинги ми помагат за изграждането на балансирана програма и групова динамика, както и за включването на учене чрез преживяване и рефлексия, което прави всяко обучение по-пълноценно и запомнящо се за участниците.

Продължителността на тренингите се договаря със заявителя съобразно темата и целите. Воденето може да се случва самостоятелно или в екип с колега според спецификата и големината на групата.

Свържете се с мен, за да обсъдим Вашата заявка.